Algemene voorwaarden ITenIE

 1. De heer mr. H.J.A. Klasens handelt als advocaat onder de naam ITenIE (hierna: ITenIE) en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer: 66902215.
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en (aanvullende) vervolgopdrachten die aan ITenIE worden gegeven alsmede op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden. Relatie/opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid en inhoud van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden kunnen tevens in de Engelse taal worden verstrekt. Indien een geschil ontstaat over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, prevaleert de Nederlandse tekst en is de Nederlandse tekst bindend.
 2. Alle opdrachten worden, met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door ITenIE.
 3. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van de eventuele werknemers en de voor ITenIE werkzame personen of ondernemingen.
 4. ITenIE zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk vooraf overleg hebben met de betrokken relatie/opdrachtgever en zal in ieder geval bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. ITenIE is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 5. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de relatie/opdracht­gever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden (bijvoorbeeld adviezen) geen rechten ontlenen.
 6. Indien de relatie/opdrachtgever de inhoud van de door ITenIE verrichte werkzaam­heden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens ITenIE gehouden die derde er op te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
 7. Bij het geven van een opdracht aan ITenIE aanvaardt relatie/opdracht­gever de voor die opdracht geldende honorarium alsmede dat ITenIE het honorarium op een later moment kan wijzigen. ITenIE kan van de relatie/opdrachtgever een betaling van een voorschot verlangen voordat met de verzochte werkzaamheden wordt begonnen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt een voorschot bij het einde van de opdracht verrekend.
 1. ITenIE declareert maandelijks en hanteert een betalingstermijn van twee weken. Indien de aard en omvang van de werkzaamheden of de situatie bij de relatie/opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, wordt het recht voorbehouden een (aanvullend) voorschot voor de verdere werkzaamheden te vragen.
 2. Bij gebreke van betaling binnen de gestelde termijn is de relatie/opdrachtgever in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, en is relatie/opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1% van de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van de maand als één maand wordt gerekend. De relatie/opdrachtgever is hiernaast buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met vertragingsrente.
 1. Bij niet of niet tijdige betaling van facturen, ongeacht of deze op de onderhanden zaak betrekking hebben, heeft ITenIE het recht de werkzaamheden op te schorten of te beëindigen, onverminderd de verplichting van de relatie/opdrachtgever om de openstaande en nog te verzenden facturen tijdig te betalen. ITenIE is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting of beëindiging van de werkzaamheden.
 1. Iedere aansprakelijkheid van ITenIE is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval uit hoofde van de door hem gesloten beroeps­aansprakelijk­heids­verzekering wordt uitbetaald. Indien om wat voor reden dan ook geen uitbetaling volgens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van ITenIE beperkt tot een bedrag van maximaal tweemaal het honorarium dat in de betrokken zaak in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis (waarbij een reeks gebeurtenissen als een en dezelfde gebeurtenis wordt aangemerkt) waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht, met een maximum van €50.000,=.
 1. Relatie/opdrachtgever vrijwaart ITenIE tegen aanspraken van derden, met inbegrip van de redelijke juridische kosten, die op directe of indirecte wijze samenhangen met de werkzaamheden voor relatie/opdrachtgever verricht, tenzij sprake is van grove nalatigheid of opzet van ITenIE.
 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt een aanspraak tot vergoeding van schade indien die aanspraak niet binnen een jaar nadat de feiten waarop deze aanspraak is gebaseerd bij relatie/opdrachtgever bekend mochten worden verondersteld of in alle redelijkheid bekend konden zijn geweest, door of vanwege relatie/opdrachtgever bij de Geschillencommisie Advocatuur of anderszins bevoegde rechter als bedoeld in artikel 15 van deze algemene voorwaarden aanhangig is gemaakt.
 1. De overeenkomst en rechtsverhouding tussen de relatie/opdrachtgever en ITenIE is uitsluitend onder­worpen aan het Nederlands recht, met inbegrip van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Geschillen met betrekking tot de totstandkoming, inhoud en/of kwaliteit van de dienstverlening van ITenIE en/of de facturen van ITenIE zullen uitsluitend worden beslecht volgens de procedure van de Geschillencommissie Advocatuur. Indien een geschil zich niet leent voor behandeling door de Geschillencommissie Advocatuur dan wel dit uit de behandeling door of uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur mocht voortvloeien, is bij uitsluiting de Nederlandse rechter in Amsterdam bevoegd van dit geschil kennis te nemen.