Privacyverklaring ITenIE

ITenIE respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. ITenIE verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden

ITenIE verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • advisering, bemiddeling en verwijzingen;
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • marketing- en communicatie activiteiten.


Persoonsgegevens en rechtsgronden

ITenIE verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen rechtsgronden:

 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, bijvoorbeeld toestemming voor het ontvangen van informatie, kunt u deze toestemming altijd intrekken.

Wij kunnen wettelijk of contractueel verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verwerken, zoals bijvoorbeeld op grond van fiscale wetgeving. Daarnaast kan het verwerken van uw persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde zijn voor het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst met u. In deze gevallen kunnen wij onze diensten alleen leveren wanneer u de benodigde persoonsgegevens aan ons verstrekt.


Persoonsgegevens en derden

Persoonsgegevens worden alleen met derde partijen gedeeld voor zover dat noodzakelijk is voor de dienstverlening van ITenIE. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij, zoals een IT-leverancier.

Daarnaast kan ITenIE persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 
Persoonsgegevens en beveiliging

ITenIE hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

 


Persoonsgegevens en bewaartermijnen

ITenIE bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 • Wanneer de grondslag voor verwerking van uw persoonsgegevens toestemming is, bewaren wij uw persoonsgegevens totdat u uw toestemming intrekt.
 • De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt in het kader van het voorbereiden en aangaan van een overeenkomst met u bewaren wij niet langer dan tien jaar na afloop van onze laatste dienstverlening aan u.
 • Wanneer wij persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht, dan hanteren wij de bewaartermijn die in die wet is bepaald.
 • De zaakdossiers en de daarin opgenomen persoonsgegevens bewaren wij twintig jaar.
 • Op onze back-up systemen verwijderen we de persoonsgegevens zo snel mogelijk na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijnen.


Persoonsgegevens en rechten van betrokkenen

U kunt bij ons een verzoek indienen ter uitoefening van een of meerdere van onderstaande rechten. Graag ontvangen wij bij dit verzoek uw contactgegevens, zodat contact met u kunnen opnemen naar aanleiding van uw verzoek. Wij behouden het recht voor om u te vragen zich te identificeren. In sommige gevallen kan het mogelijk zijn dat een redelijke vergoeding wordt gevraagd voor het uitvoeren van het verzoek.

U kunt uw verzoek per brief of per e-mail aan ons versturen op het in deze privacyverklaring aangegeven adres of e-mailadres. Wees in uw verzoek zo duidelijk en precies als mogelijk. Vermeld in ieder geval welk recht u wilt uitoefenen en op welke gronden.

Binnen één maand zullen wij u informeren over het vervolg dat aan uw verzoek wordt gegeven. Indien het niet mogelijk is om binnen één maand aan uw verzoek te voldoen zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Indien blijkt dat wij geen gevolg aan uw verzoek kunnen geven zullen wij de afwijzing aan u motiveren.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat uw privacy rechten geschonden worden. Wij stellen het echter op prijs als u de reden van de klacht eerst aan ons voorlegt, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen.

Graag wijzen we op uw rechten bij onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Recht op inzage

Iedere betrokkene heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die door ITenIE worden verwerkt. De betrokkene heeft het recht zijn persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen van ITenIE. Bij het verstrekken van informatie en een kopie van de persoonsgegevens zal ITenIE rekening houden met de bescherming van persoonsgegevens van andere betrokkenen.

Recht op rectificatie

De betrokkene heeft het recht op rectificatie of aanvulling van zijn persoonsgegevens wanneer blijkt dat deze onjuist zijn, of onjuist verwerkt worden door ITenIE.

Recht op verwijdering

De betrokkene kan een verzoek doen om zijn persoonsgegevens te verwijderen. Het recht op verwijdering is niet absoluut en ITenIE zal hierbij een belangenafweging maken.

Recht op beperking

Het recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens houdt in dat de betrokkene in bepaalde omstandigheden de mogelijkheid heeft om de verwerking van persoonsgegevens door ITenIE tijdelijk stop te laten zetten.

Dataportabiliteit

De betrokkene heeft onder bepaalde omstandigheden het recht om de persoonsgegevens die aan ITenIE zijn verstrekt, te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare kopie en heeft het recht om deze gegevens aan een andere partij over te dragen. Ook kan de betrokkene aan ITenIE vragen deze persoonsgegevens naar een ander partij toe te sturen.

Recht van bezwaar

De betrokkene heeft onder bepaalde omstandigheden het recht van bezwaar (verzet) tegen de gegevensverwerking door ITenIE vanwege zijn specifieke situatie.


Vragen & Contact 

Bij vragen, verzoeken of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring kunt u contact opnemen:

ITenIE

Mr. H.J.A. Klasens
1e Goudsbloemdwarsstraat 3 (boven)
1015 JV Amsterdam
Nederland

E-mail: klasens@itenie.nl
Telefoonnummer: 06-14230206
Website: www.itenie.nl


Aanpassing privacyverklaring

ITenIE heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op de website van ITenIE gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

Onze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 januari 2020